Z. G. Bazhanova, Yu. I. Tarasov, D. M. Kovtun, I. V. Kochikov, A. I. Boltalin, B. K. Novosadov. B3LYP structure of Ag(I) fluoroacetate oligomers compared with X-ray data. - In: 23rd Austin Symposium on Molecular Structure, March 6-9, 2010, Austin, 2010, p. S9

Ключевые слова: